പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal V.K.N.

ISBN:

Published:

Paperback

432 pages


Description

പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal  by  V.K.N.

പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal by V.K.N.
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 432 pages | ISBN: | 9.37 Mb

പയയനും പയയനറെ കഥകളകകും എനനും ചെറുപപം തനനെ. എനനു വായിചചാലും എതര വായിചചാലും മടുപപു തോനനാതത ഈ കഥകള വയതയസതമായ വായനാനുഭവമേകുനനു. പയയനെ കേനദരീകരിചചുളള എഴുപതതിമൂനനു കഥകളടങങിയ ഈ പയയന കഥകളില സാഹിതയ- നയതനതര- രാഷടരീയ മേഖലകളെ വി.കെ.എന സപരശികകുനനു. കേനദരസാഹിതയ അകMoreപയ്യനും പയ്യന്‍റെ കഥകള്‍ക്കും എന്നും ചെറുപ്പം തന്നെ. എന്നു വായിച്ചാലും എത്ര വായിച്ചാലും മടുപ്പു തോന്നാത്ത ഈ കഥകള്‍ വ്യത്യസ്‌തമായ വായനാനുഭവമേകുന്നു. പയ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എഴുപത്തിമൂന്നു കഥകളടങ്ങിയ ഈ പയ്യന്‍ കഥകളില്‍ സാഹിത്യ- നയതന്ത്ര- രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളെ വി.കെ.എന്‍ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നു. കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal":


iklucze.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us